About Course

SVRHA PROGRAMA
Da polaznici usvoje znanja i radne veštine za instalatera fotonaponskih sistema

CILj PROGRAMA
Cilj stručnog obrazovanja i sticanja kvalifikacije za instalatera fotonaponskuh sistema je osposobljavanje lica za samostalno korišćenje alata i uređaja za bezbedno i ekološki prihvatljivo projektovanje, puštanje u rad i održavanje solarne centrale.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada dovodi do potrebe kontinuiranog obrazovanja i stručnog usavršavanja.

PREDAVAČI:

Diplomirani inženjer mašinstva ili elektrotehnike, sa položenim stručnim ispitom za energetsku efikasnost i licencom inženjerske komore i diplomirani inženjer građevine ili arhitekture sa licencom komore.

 

What Will You Learn?

 • 1. Merenje površine i senčenja prostora ili krova na lokaciji elektrane u svrhu određivanja potencijala lokacije.
 • 2. Projektovanje solarne fotonaponske elektrane, snage do uključivo 300 KW, računarskim aplikacijama, izrađivanje električne šeme i biranje komponenata iz kataloga proizvođača.
 • 3. Montiranje elektrane na osnovi pripremljene tehničke dokumentacije.
 • 4. Projektovanje, montiranje, spajanje i puštanje u pogon autonomne elektrane.
 • 5. Nadziranje rada elektrane putem interneta.
 • 6. Poznavanje postupaka redovnog održavanja i uklanjanja kvarova u radu elektrane.
 • 7. Upotreba zaštitne opreme i zaštitnih sredstava pri montaži elektrane i radu na visini.
Free
Free access this course

Material Includes

 • 175 časova obuke
 • Potvrdu o završenoj obuci

Requirements

 • Računar (obezbeđen u Trening centru)
 • Sveska
 • Olovka
 • Demonstracioni modul za proizvodnju električne energije iz PV panela EMR-1- modul sa 2 polikristalne ploče 160 V- Ulica Solar LTD, sa montažnom bazom, uređajem za kontrolu napajanja baterije 30 Ah / 12.8 V Smart baterija LiFePO4- Ekide Bike, kompletan uređaj spreman za rad sa mernim uređajem i indikaciono punjenje. (obezbeđeno u Trening centru)

Audience

 • Za pohađanje ovog programa , lice mora imati navršenih 18 godina , sa završenom najmanje srednjom školom trećeg ili četvrtog stepena elektrotehničke ili mašinske struke ( lična karta i diploma srednje škole na uvid )