Biljna proizvodnja u svetu bez mera zaštite bilja i primene pesticida ostvarivala bi samo oko 30% od potencijalnih prinosa. Po jednoj od definicija pesticidi su supstance ili smeše supstanci namenjene za prevenciju, uništavanje, suzbijanje ili smanjenje količine štetočina”.

            Pored dominantne (90%) primene u poljoprivredi, pesticidi se primenjuju i u šumarstvu i drvnoj industriji, industriji prehrambenih tehnologija, veterini i komunalnoj higijeni. Prvi pomen određenih hemijskih jedinjenja u službi zaštite bilja vezuje se za XVII vek i primenu bakar-sufata u zaštiti kolja za vinograde od truleži.

            Danas se pod pojmom pesticidi podrazumeva da su to proizvodi hemijskog ili biološkog porekla namenjeni za sprečavanje, suzbijanje i uništavanje organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i plodove, drvo i proizvode od drveta na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i suzbijanje ili uništavanje nepoželjnih vrsta biljaka i drugih organizama.

Ljudi mogu apsorbovati pesticide:

• preko organa za varenje (digestivnog trakta) u toku konzumiranja

kontaminirane hrane i vode

• direktno perkutnom apsorbcijom (dermalno, kroz kožu)

• inhalacijom iz vazduha kontaminiranog pesticidima

 Pesticidi pripadaju jedinjenjima koje deluju toksično i mogu dovesti do akutnog trovanja (najčešće zadesnog karaktera), a moguća su i hronična trovanja posle profesionalne ekspozicije ili njihovim ostacima (prvenstveno u hrani), što predstavlja zdravstveni problem.

Zato je veoma bitna i zaštita korisnika pri rukovanju pesticidima!

            Mnoga sredstva mogu izazvati dermatitis koji se prvo manifestuje crvenilom kože koje ukazuje na stepen iritacije kože. Ovo je najčešći vid odnosno efekat kontaminacije pesticidom i javlja se često. Redovno pranje ruku, lica i ostalih izloženih delova tela nakon tretmana, je obavezna mera posebno pre pušenja, obedovanja i odlaska u toalet.

            Ako se pesticid proguta, može izazvati ozbiljne povrede, opasne rane, pa čak i smrt. Mogu se konzumirati slučajno, nebrigom i sa namerom. Najčešće se trovanja događaju kada se pesticid izvadi iz originalnog pakovanja i uskladišti u neku drugu bocu ili pakovanje. Skoro uvek neoriginalna pakovanja nisu obeležena. Često se koristi ambalaža od osvežavajućih napitaka za kojima se poseže sasvim sučajno. Ukoliko se pesticidi drže adekvatno upakovani, do nesrećnog slučaja će teže doći.

 Zato treba pratiti sledeće: – uvek skladištiti pesticide u originalnoj ambalaži; – nikada ne čistiti ustima vodove ili dizne mašine, posebno ne usisavati ustima; – nikada ne jesti, piti ili pušiti sve dok se ne napusti radni prostor i dok se ne opere kompletno .

Udisanja pesticida je izuzetno opasno jer udisanje isparljivih čestica pesticida i gasova pesticida može izazvati momentalno oštećenje sluzokože i pluća. Gasovite i veoma fine čestice predstavljaju najveći problem. Pomenute čestice i neželjno prskanje može izazvati momentalne i pogubne posledice po oči korisnika. Od izuzetne važnosti je korišćenje zaštnih naočara posebno pri merenju i mešanju sredstava. Najbolje je koristiti celokupni zaštitni vizir jer tako nema šanse da prašina, čestice ili para stigne do lica. Ova zaštitna oprema mora uvek biti dostupna i čista u svakom trenutku. Simptomi trovanja mogu se uočiti odmah ali i nakon nekog vremena.

Pri korišćenju bilo kog pesticida, u skladu sa njegovom toksičnosti ili grupi otrova, nositi šešir, majicu sa dugačkim rukavima, dugačke pantalone ili kombinezon, veš, čarape i obuću. Preporučljivo je nositi zaštitu preko odeće. Kada se radi sa koncentracijama pesticida, bilo praškastim ili tečnim, tokom mešanja i presipanja, potrebno je nositi gumene čizme, gumene rukavice, gumenu ili vinil kecelju i zaštitne naočare. Kecelja će Mere zaštite pri radu 14 pružiti zaštitu ako je sredstvo prosuto. Zaštitnu opremu ne držati blizu skladišta ili mesta mešanja pesticida.

Svaki put kada se rukuje sa koncetrovanim ili visoko otrovnim pesticidima, potrebno je nositi nepromočive neoprenske ili vinil rukavice i generalno se pridržavati bezbednosnih principa rukovanja Rukavice bi trebale biti dovoljno duge da zaštite ručni zglob. Ne smeju imati tkanine na sebi jer to otežava pranje ukoliko dođe do dodira sa pesticidom. Takođe, rukavi treba da stoje preko rukavica ne bi li u slučaju prosipanja po rukama sredstvo sklizlo preko rukava i rukavica nadole, a ne u rukavicu. Nikako ne nositi pamučne i kožne rukavice. One su jako su dobri absorber i izazivaju stanje stalne izloženosti, a time i absorpcije kože i mogu biti toliko štetne da ih je bolje ne Mere zaštite pri radu 15 koristiti

Za zaštitu glave nositi šešir a ne kapu. Šešir koji ima široke bočne strane je veoma dobro rešenje jer štite ušne kanale od pesticida. Dodatno štiti oči, vrat, usta i lice. Šešir ne bi trebao da ima znojnicu jer se ona teško pere od pesticida. Nositi neobložene gumene čizm Tada je kao i svaki put je potrebno pratiti instrukcije sa etikete ambalaže proizvoda. Ukoliko se dogodi da se zaštitna odeća zagadi sredstvima za zaštitu bilja, neophodne je preuzeti odgovarajuće mere. Potreba za zaštitom od pesticida ne prestaje sa aplikacijom pesticida. Otrovna materija se i dalje nalazi na rukovaocu. U toku primene ukoliko dođe do direktnog kontakta, sadržaj glifosata u urinu može se povećati za više od 40 puta. Često se u odeći koja je korišćena pri aplikaciji rade drugi poslovi, a da prethodno nije oprana adekvatno. Neophodno je ispoštovati pravila koja se odnose na manipulaciju odeće koje potencijalno sadrži otrovnu materiju. Odeću koja se koristi dok se primenjuju pesticidi treba ostaviti na otvorenom. Ako su upotrebljavani granulisani pesticid, otresti odeću napolju, kao i prazne džepove i manžetne. Nositi rukavice prilikom uklanjanja odeće i obuće da bi se izbegao kontakt pesticida sa rukama. Ako je tkanina odeće zasićena visokotoksičnim pesticidom, baciti odeću. Spakovati je odmah u plastičnu kantu ili kesu, zatvoriti čvrsto i odložiti na deponiju čvrstog otpada, ako etikete to dozvoljavaju. (obavezno pratiti uputstva za odlaganje na etiketi ambalaže pesticida). Ne zaboraviti upotrebu gumenih, vinil, ili plastičnih rukavica prilikom rukovanja jako kontaminiranom odećom. Ne stavljati kontaminiranu odeću sa drugom odećom da se opere. Odložiti je u poseban pokriveni kontejner. Kontejner mora biti obložen kesom. Nikada ne slati odeću na uslužno pranje.

Predispiranje odeće, pre pranja, pomaže da se ukloni velika količina pesticida. Ispiranje može da se uradi na otvorenom, onda potapanjem u kadi ili kofi ili pomoću programa za ispiranje u veš mašini. Pranje treba izvršiti na temperaturi od 60 oC ili više, jer topla voda uklanja više pesticida. Treba koristiti deterdžent namenjen za jake fleke jer je bolji u uklanjanju pesticida, a posebno od velike pomoći u uklanjanju pesticida na bazi ulja. Količinu sredstva za pranje preporučena je na etiketi proizvoda. S

Kako pravilno rukovati ambalažom sredstava za zaštitu bilja?

Veoma je bitno trostruko ispiranje ambalaže od sredstava za žaštitu bilja!

Nakon primene sredstava za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno primenjenim postupkom  trostrukog ispiranja ambalaže omogućavate njeno  svrstavanje u neopasan ambalažni otpad!

Nakon pražnjenja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, praznu ambalažu okrenuti otvorom na dole iznad otvora rezervoara prskalice i držati dodatnih 30 sekundi da bi ste omogućili njeno što potpunije pražnjenje.

1. Napinite praznu bocu ili kanister čistom vodom do trećine zapremine i čvrsto zatvorite originalnim zatvaračem.

2. Zatvorenu ambalažu u trajanju od najmanje 30 sekundi, čvrsto protresti, kotrljati i/ili preokrenuti tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine.

3.Tečnost od ispiranja ambalaže prebacite u rezervoar prskalice i držati ambalažu okrenutu na dole najmanje 30 sekundi radi potpunog ceđenja.

Postupak od 1 do 3 ponoviti najmanje 3 puta ili sve dok ambalaža ne bude vidljivo čista.

Za ispravno ispiranje je neophodno da korisnik sredstava ispere ambalažu odmah nakon njenog pražnjenja i prebaci tečnost od ispiranja u rezervoar prskalice. U skladu sqa mogućnostima isperite navoje ambalaže i zavrtača. Isprana ambalaža prema postupku trostrukog ispiranja  se skladiši na bezbedno mesto do momenta kad će se ista prikuplati ili odlagati kao neopasan otpad u okviru sistema zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja. Ispranu ambalažu čuvati odvojeno od zatvarača.

Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu tokom rada sa sredstvima za zaštitu bilja- tokom pripreme rastvora i tokom celog perioda primene sredstava za zaštitu bilja.