About Course

OPŠTI OPIS PROGRAMA
Bravar- zavarivač osposobljen je da samostalno planira, priprema i organizuje bravarske i zavarivačke radove, izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima,
izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima. Obučen je za zavarivanje postupkom elektrolučnog (REL, MIG, MAG, TIG) i elektrootpornog zavarivanja, kao i zavarivanje postupkom gasnog zavarivanja. Posebnu pažnju posvećuje kontroli kvaliteta rada pri zavarivanju kao i očuvanje zdravlja, okoline i bezbednosti na radu pri izvođenju bravarskih i zavarivačkih radova. Delotvorno komunicira i sarađuje sa nadređenima i saradnicima prilikom obavljanja zadataka i aktivno doprinosi kulturi uvažavanja i saradnje. Svrsishodno primenjuje tehničke informacije, informaciono – komunikacione tehnologije (IKT) i unapređuje njihovu primenu kroz učenje i usavršavanje. Nivo opštih i stručnih znanja, veština, sposobnosti i stavova u okviru stečenih kompetencija, rukovaocu sredstvima unutrašnjeg transporta prevashodno omogućava zapošljavanje i nastavak školovanja u datoj stručnoj oblasti.

CILj PROGRAMA
Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju BRAVAR – ZAVARIVAČ je osposobljavanje lica za izradu delova i montiranje metalnih konstrukcija, kao i za zavarivanje elektrolučnim, elektrootpornim i gasnim postupcima. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:
– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
– efikasan rad u timu;
– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
– blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju
informacija u radu i svakodnevnom životu.

Trajanje:

960 sati

PREDAVAČI:

1. Aleksandra Radosavljević, inženjer mašinstva
2. Stanimir Ranković, diplomirani mašinski inženjer
 

Show More
Free
Free access this course