About Course

OPŠTI OPIS PROGRAMA
Bravar- zavarivač osposobljen je da samostalno planira, priprema i organizuje bravarske i zavarivačke radove, izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima. Obučen je za zavarivanje postupkom elektrolučnog (REL, MIG, MAG, TIG) i elektrootpornog zavarivanja. Posebnu pažnju posvećuje kontroli kvaliteta rada pri zavarivanju kao i očuvanje zdravlja, okoline i bezbednosti na radu pri izvođenju bravarskih i zavarivačkih radova. Delotvorno komunicira i sarađuje sa nadređenima i saradnicima prilikom obavljanja zadataka i aktivno doprinosi kulturi uvažavanja i saradnje. Svrsishodno primenjuje tehničke informacije, informaciono – komunikacione tehnologije (IKT) i unapređuje njihovu primenu kroz učenje i usavršavanje. Nivo opštih i stručnih znanja, veština, sposobnosti i stavova u okviru stečenih kompetencija, rukovaocu sredstvima unutrašnjeg transporta prevashodno omogućava zapošljavanje i nastavak školovanja u datoj stručnoj oblasti.

CILj PROGRAMA
Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju ZAVARIVAČ je osposobljavanje lica za zavarivanje elektrolučnim, elektrootpornim postupcima. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:
– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
– efikasan rad u timu;
– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu
i karijeri;
– blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom
okruženju;
– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju
informacija u radu i svakodnevnom životu.

Trajanje: 400 sаti

Predavači:

Aleksandra Radosavljević, inženjer mašinstva

 

Show More
Free
Free access this course